STATUT

STOWARZYSZENIA PROMOCJI EKOLOGII „OPTIMUS”
w Szczecinie

       Rozdział 1

    Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie Promocji Ekologii „OPTIMUS” w Szczecinie, zwane dalej „Stowarzyszeniem”, posiada osobowość prawną.
 2. Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy Prawo o Stowarzyszeniach oraz postanowień niniejszego statutu.

   § 2

       Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru                  województwa zachodniopomorskiego, a siedzibą władz jest Szczecin.

§ 3

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Nie działa
  w celu osiągnięcia zysku, a dochód przeznacza na cele statutowe.
 2. Stowarzyszenie do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

§ 4

        Stowarzyszenie może używać własne logo, odznaki, pieczęcie oraz strony internetowej.

§ 5

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji
  o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w  ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków.

Rozdział 2

Cele i sposoby działania

§ 6

         Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Podejmowanie inicjatyw ekologicznych, prospołecznych, kulturalnych, oświatowych, edukacyjnych, naukowo-technicznych i sportowo-rekreacyjnych.
 2. Stwarzanie optymalnych warunków dla członków Stowarzyszenia i ich rodzin do uprawiania czynnego wypoczynku, rekreacji i sportów wodnych.
 3. Propagowanie dyscypliny i odpowiedzialności za ochronę środowiska naturalnego.
 4. Współdziałanie z władzami i instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 5. Prowadzenie ośrodka wypoczynkowego (zwanego w dalszej części Statutu Ośrodkiem”), zlokalizowanego na działce geodezyjnej nr 352 obręb Radziszewo Las, przy Jeziorze Binowskim.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Organizowanie spotkań, odczytów, wykładów, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, imprez szkoleniowych, kulturalnych i edukacyjnych oraz konkursów i zawodów sportowo-rekreacyjnych.
 2. Propagowanie czynnego wypoczynku, sportu i rekreacji poprzez:
  1. organizowanie zawodów sportowych w konkurencjach: sportów wodnych, gier indywidualnych i zespołowych;
  2. organizowanie wieloboju rodzinnego, łączącego elementy sportowe z ogólną znajomością zasad ekologii i ochrony przyrody.
 3. Współpracę z władzami Lasów Państwowych, samorządów lokalnych,
  z organizacjami krajowymi i zagranicznymi w sprawach dotyczących ekologii, ochrony zwierząt, ochrony dziedzictwa przyrodniczego i  turystyki.

§ 8

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Rozdział 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
 2. Prawo do posiadania domku na terenie Ośrodka przysługuje wyłącznie członkowi stowarzyszenia.

 

 1. Stowarzyszenie posiada członków:
  1. zwyczajnych;
  2. honorowych.
 2. Członek zwyczajny:
  1. członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem domku letniskowego zlokalizowanego na terenie Ośrodka. Właściciel i współwłaściciel tego samego  domku nie mogą być jednocześnie członkami Stowarzyszenia;
  2. członków zwyczajnych przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej zawierającej dane osobowe tylko jednego współwłaściciela domku oraz po wniesieniu opłaty wpisowej w wysokości zgodnej z obowiązującą uchwałą Walnego Zebrania Członków;
  3. członek zwyczajny może być wybierany do władz Stowarzyszenia oraz może wybierać władze Stowarzyszenia;
 3. Członek honorowy:
  1. członkiem honorowym Stowarzyszenia może być wyłącznie były członek zwyczajny Stowarzyszenia, który wniósł wybitny wkład w działalność
   i rozwój Stowarzyszenia;
  2. członek honorowy ma prawo do uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia, ale tylko z głosem doradczym, jak również do korzystania z urządzeń, sprzętów, obiektów należących do Stowarzyszenia
   i uczestniczenia w imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
  3. członka honorowego zatwierdza uchwałą Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub co najmniej 5 członków Stowarzyszenia;  
  4. członkowie honorowi zwolnieni są z wszelkich opłat.
 4. Zarząd może odmówić przyjęcia nowego członka zwyczajnego, jeśli jest on współwłaścicielem domku, którego właściciel został wykluczony ze Stowarzyszenia za:
  1. stwierdzenie rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów lub zasad etyki, działania na szkodę Stowarzyszenia i jego interesów;
  2. zaleganie z opłatami na rzecz Stowarzyszenia - do czasu uregulowania wszelkich zobowiązań ciążących na domku.
 5. Nowego właściciela domku o przyjęciu w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia, Zarząd zawiadamia na piśmie w terminie do 30 dni od daty złożenia deklaracji przystąpienia do Stowarzyszenia i przedstawienia Zarządowi dokumentów potwierdzających nabycie domku na terenie Ośrodka.
 6. Współwłaściel domku ma prawo do udziału we wszystkich zebraniach Stowarzyszenia wyłącznie z głosem doradczym, tj. bez prawa udziału w głosowaniach.

§ 10

 1. Członek zwyczajny ma prawo do:
  1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
  2. uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
  3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów w formie ustnej lub pisemnej do władz Stowarzyszenia;
  4. korzystania z urządzeń, sprzętów i obiektów należących do Stowarzyszenia;
  5. uczestniczenia w imprezach organizowanych przez władze Stowarzyszenia;
  6. wystawienia upoważnienia dla współwłaściciela, współużytkownika domku lub innego członka zwyczajnego, do głosowania w jego imieniu na Walnych Zebraniach Członków, w przypadku swojej nieobecności;
  7. zaskarżania do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia uchwały Zarządu
   o skreśleniu, wykluczeniu, zawieszeniu w prawach członka.
 2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
  1. aktywnego uczestniczenia w pracach na rzecz Stowarzyszenia;
  2. wspierania realizacji celów Stowarzyszenia;
  3. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
  4. przestrzegania etyki i zasad współżycia społecznego;
  5. dbałości i poszanowania mienia Stowarzyszenia;
  6. regularnego opłacania składek i innych opłat obowiązujących w Stowarzyszeniu;
  7. uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków.

§ 11

 1. Członkostwo zwyczajne w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do członków Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
  2. pisemnego powiadomienia Zarządu o sprzedaży domku i po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec Stowarzyszenia;
  3. śmierci;
  4. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarząduzanieusprawiedliwione zaleganie z opłatą składek członkowskich i innych opłat przez okres przekraczający 6 miesięcy;
  5. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał
   i regulaminów lub zasad etyki, działania na szkodę Stowarzyszenia i jego interesów;
  6. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych;
  7. wykluczenia ze Stowarzyszenia uchwałą Zarządu z powodu notorycznego uchylania się od prac na rzecz Stowarzyszenia.
 2. Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu i/lub wykluczeniu, zawieszeniu w prawach członka, podając uzasadnienie w formie pisemnej.
 3. W uzasadnionych przypadkach zgodnie z uchwałą, Zarząd może zawiesić członka
  w prawach określonych w § 10 ust. 1 pkt. 1-6 na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Od takiej uchwały Zarządu, członek ma prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków.
 4. Od każdej uchwały Zarządu członkowi przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Walnego Zebrania Członków.
 5. Odwołanie powinno nastąpić w terminie do 30 dni od daty doręczenia powiadomienia o podjętej przez Zarząd uchwale. Walne Zebranie Członków rozpatruje odwołanie podczas najbliższego zebrania.

Rozdział 4

Struktura organizacyjna

§ 12

      Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 13

 1. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się
  w głosowaniu tajnym, względną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów wyłonionych spośród obecnych na zebraniu członków zwyczajnych.
 2. Uchwały Zarządu i Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§ 14

 1. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia 
  w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz może zostać uzupełniony w drodze kooptacji spośród niewybranych kandydatów, według uzyskanej liczby głosów.
  W trybie tym można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 2. W przypadku braku kandydatów, o których mowa w ust. 1, Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w celu uzupełnieniu składu Władz Statutowych.
 3. W przypadku ustąpienia prezesa Stowarzyszenia Zarząd zostaje rozwiązany i zwołuje się Walne Zebranie Członków.

Walne Zebranie Członków

§ 15

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej
  siedem dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków posiadają moc obowiązującą, o ile zostały podjęte przez co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
 4. Przy braku wymaganej liczby członków na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, wyznacza się drugi termin zebrania, 15 minut później. W drugim terminie uchwały Walnego Zebrania Członków są prawomocne bez względu na ilość obecnych członków Stowarzyszenia.
 5. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów
  i obowiązują od momentu ich uchwalenia. Głosowanie nad uchwałami jest jawne,
  o ile Walne Zebranie Członków nie postanowi inaczej. Wybór władz Stowarzyszenia odbywa się zawsze w głosowaniu tajnym.

§ 16

 1. Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
 2. W przypadkach określonych w ust.1 pkt 2 i 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty przedstawienia wniosku Zarządowi.
 3. W przypadku uchylenia się od obowiązku zwołania  przez Zarząd Walnego Zebrania Członków, zebranie członków ma prawo zwołać Komisja Rewizyjna lub członkowie w ilości co najmniej 2/3 członków.
 4. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się po upływie każdego roku kalendarzowego z uwzględnieniem terminów określonych w ustawach.
 5. Sprawozdawczo - Wyborcze Walne Zebranie Członków zwołuje się wraz z końcem kadencji władz Stowarzyszenia, nie później niż do końca miesiąca, w którym upłynęła kadencja tych władz.
 6. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 7. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz i członek.
 8. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
 9. Członek kandydujący do władz Stowarzyszenia nie może być członkiem komisji skrutacyjnej.

§ 17

 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia;
  2. uchwalanie statutu i jego zmian;
  3. zatwierdzanie regulaminów Władz Stowarzyszenia;
  4. uchwalanie decyzji o przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji o krajowym lub międzynarodowym zasięgu działania i podobnym profilu;
  5. wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia;
  6. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia;
  7. udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  8. ustalanie wysokości składek członkowskich i innych opłat;
  9. zatwierdzanie budżetu;
  10. podejmowania uchwał w sprawie ustalenia wartości zbycia środków trwałych;
  11. podejmowania uchwał o zasadach i wysokości wynagrodzenia członków Zarządu;
  12. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu;
  13. podejmowanie uchwał w sprawie nadania członkostwa honorowego;
  14. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

Zarząd

§ 18

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd składa się z trzech do pięciu członków, w tym Prezesa.
 3. Wybór Zarządu odbywa się w dwóch etapach:
  1. w pierwszym etapie wybierany jest Prezes Zarządu;
  2. w drugim etapie wybierani są pozostali członkowie Zarządu.
 4. Ilość członków Zarządu na każdą kadencję określa w drodze uchwały Walne Zebranie Członków.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 4 razy
  w roku.
 6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane
  w związku z pełnioną funkcją. Zasady i wysokość wynagrodzenia określa uchwała Walnego Zebrania Członków.

§ 19

    Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia.
 2. Opracowanie i realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
 3. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia.
 4. Opracowanie i realizacja budżetu oraz prowadzenie gospodarki finansowej.
 5. Uchwalanie regulaminów związanych z funkcjonowaniem Ośrodka.
 6. Zatrudnianie pracowników.
 7. Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich.
 9. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków.
 10. Podejmowanie uchwał w sprawie zwalniania członków ze składek członkowskich rekompensujących wkład finansowy oraz zaangażowanie w prace na terenie Ośrodka lub na rzecz Stowarzyszenia.
 11. Zawieranie umów.
 12. Prowadzenie dokumentacji członkowskiej.

Komisja Rewizyjna

§ 20

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia w tym przewodniczącego, którego członkowie wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu komisji.
 3. W umowach między Stowarzyszeniem a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Stowarzyszenie reprezentuje członek Komisji Rewizyjnej wybrany podczas pierwszego jej posiedzenia.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie opracowanego regulaminu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków.
 5. Członek Komisji Rewizyjnej nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 21

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przedstawianie Zarządowi wniosków wynikających z przeprowadzonych kontroli, żądanie zwołania posiedzenia Zarządu w terminie nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 2. Kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu.
 3. Możliwość brania udziału z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu.
 4. Prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 5. Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
 6. Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

 

 

Rozdział 5

Majątek i fundusze

§ 22

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
  1. opłaty wpisowe, składki członkowskie oraz celowe wpłaty;
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących
   w użytkowaniu Stowarzyszenia;
  3. dotacje, pożyczki, darowizny i spadki;
  4. wpływy z działalności statutowej.
 3. Środki pieniężne  przechowywane są na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być  jak najszybciej przekazane na to konto.
 4. Składki członkowskie i wpłaty celowe powinny być wpłacane w terminach
  i w wysokości określonej uchwałami Walnego Zebrania Członków.
 5. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 23

 1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu, w tym Prezes.
 2. Wszelkie decyzje Zarządu, o których mowa w ust. 1,  rodzące  skutki finansowe
  dla Stowarzyszenia muszą być poprzedzone uchwałą Walnego Zebrania Członków.

Rozdział 6

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 24

 1. Zatwierdzenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga stosownej uchwały podjętej przez Walne Zebranie Członków.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. Jeśli przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków ma być uchwalenie lub zmiana statutu do zawiadomienia określonego w § 15 ust. 2 należy załączyć projekt statutu.
 4. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 5. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nieuregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział 7

Przepisy przejściowe

§ 25

Zmiana niniejszego Statutu może zostać dokonana przez Walne Zebranie Członków
i wymaga zgłoszenia do władzy rejestracyjnej w terminie zgodnym z obowiązującymi przepisami.

 

 

Statut przyjęto uchwałą w dniu  26 listopada 2017 roku