PORZĄDEK OBRAD

                                           WALNEGO SPRAWOZDAWCZEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

                                                                           Z DNIA 29 CZERWCA 2024 R.

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Prezydium Zebrania.

3. Przyjęcie porządku obrad i zatwierdzenie Regulaminu obrad.

4. Powołanie Komisji Skrutacyjno - Mandatowej.

5. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

6. Przedstawienie sprawozdania finansowego przez Członków Zarządu za 2023 rok.

7.Przedstawienie sprawozdania merytorycznego przez Członków Zarządu za rok 2023.

8. Przedstawienie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną za 2023 rok..

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2023 rok.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalnosci za 2023 rok.

11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2023 rok.

12. Udzielenie Zarządowi Stowarzyszenia absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.

13. Przedstawienie przez Członków Zarządu bieżących informacji dotyczących Stowarzyszenia.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia składki członkowskiej i/lub uchwalenie dodatkowej wpłaty na Stowarzyszenie.

15. Wolne wnioski.

16. Zamknięcie obrad