…………………………………………………………                      Szczecin, dnia .…………………………

(imię i nazwisko członka )

 

……………………………………………..

(adres zamieszkania)

 

.........................

(nr domku)

 

U P O W A Ż N I E N I E

 

Zgodnie z Uchwałą Nr 17/2013 Walnego Zebrania Członków z dnia18.05.2013 r., niniejszym upoważniam

Pana/Panią………………..……………………………………….....................………………………

zam……………...………………………..............…………………………………………………………,

legitymującą się dowodem osobistym nr ……………………………………….

do reprezentowania mnie w dniu …………………... na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Promocji

Ekologii "OPTIMUS" w Szczecinie oraz do odbioru wszelkich dokumentów przygotowanych przez

Stowarzyszenie na to Zebranie.

 

 

 

 

......……………………………………….....…….

Podpis Członka Stowarzyszenia

 

…………………………………………