REGULAMIN OBRAD

Sprawozdawczego Walnego Zebrania Członków

Stowarzyszenia Promocji Ekologii „OPTIMUS” w Szczecinie

§ 1

1. Walne Zebranie jest najwyższym organem Stowarzyszenia.

2. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad jeżeli liczba obecnych przy ich podejmowaniu wynosi co najmniej 2/3członków.
W przypadku braku wymaganej liczby członków ustala się w drugim terminie, 15 min później Walne Zebranie bez względu na liczbę członków.

3. Uchwały na Walnym Zebraniu podejmowane mogą być jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, który dostarczony został członkom w sposób i w terminie określonym w statucie.

§ 2

Każdy członek ma tylko jeden głos i bierze udział w Walnym Zebraniu osobiście lub poprzez pełnomocnika.

§ 3

1. Obrady Walnego Zebrania otwiera Prezes lub osoba przez niego wskazana.

2. Walne Zebranie spośród członków wybiera przewodniczącego, sekretarza i jednego członka, którzy stanowią Prezydium Walnego Zebrania.

3. Przewodniczący przedstawia zebranym porządek obrad, poddaje go pod głosowanie następnie przedstawia regulamin obrad. Walne Zebranie może uzupełnić porządek obrad przez wprowadzenie dodatkowych spraw, jeżeli uchwała w tej sprawie uzyska 2/3 głosów. Walne Zebranie może również zmienić kolejność poszczególnych punktów lub też rozszerzyć zakres spraw przewidzianych w porządku obrad. W punkcie „Wolne wnioski” nie mogą być podejmowane wiążące uchwały.

4. Przewodniczący, przewodniczy obradom Walnego Zebrania zgodnie z przyjętym porządkiem obrad.

§ 4

1. Walne Zebranie spośród członków wybiera komisje:

a) Mandatowo - skrutacyjną w składzie 3 osób,

b) Uchwał i wniosków w składzie 3 osób

 

 

2. Kandydatów do poszczególnych komisji zgłaszają członkowie Walnego Zebrania.

3. Zakres i tryb komisji określają regulaminy, stanowiące integralną część

Regulaminu Walnego Zebrania.

§ 5

1. Przewodniczący obrad udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

2. Za wnioski formalne uznawane są sprawy dotyczące sposobu obradowania i głosowania.
W szczególności mogą one dotyczyć propozycji:

· trybu głosowania (jawne- tajne)

· odesłania sprawy do komisji

· ograniczenia czasu przemówień

· zarządzanie przerwy w obradach

3. W zgłoszonej sprawie formalnej tj. § 5 pkt. 2 może zabrać głos najwyżej 2 mówców w tym jeden za wnioskiem, a drugi przeciw- po czym przewodniczący obrad zarządza głosowanie.

4. Przebieg Walnego Zebrania, reguluje przewodniczący obrad, zgodnie z przyjętym przez Walne Zebranie regulaminem.

5. W przypadku niewłaściwego zachowania się uczestnika obrad Walnego Zebrania, Przewodniczący może udzielić upomnienia. Trzykrotne upomnienie może spowodować wykluczenie z obrad Walnego Zebrania.

§ 6

1. Przed przystąpieniem do podejmowania uchwał, komisja mandatowo - skrutacyjna przedstawia Walnemu Zebraniu swoje sprawozdanie dotyczące liczby członków uprawnionych do udziału i uczestniczących w Walnym Zebraniu.

2. Po zakończeniu dyskusji, komisja uchwał i wniosków przedstawia Walnemu Zebraniu projekty uchwał, w przypadku zgłoszenia poprawek, Przewodniczący obrad poddaje najpierw poprawkę pod głosowanie, po czym następuje głosowanie nad całością uchwały.

3. Po przyjęciu uchwały lub wniosku, nie udziela się głosu w danej sprawie.

§ 7

1. Uchwały na Walnym Zebraniu zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie jawne odbywa się poprzez podniesienie ręki. Tajne poprzez ostemplowane karty do głosowania.

2. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia przez Walne Zebranie uchwały, uwzględnia się tylko glosy oddane za i przeciw.

3. Wyniki głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad. Wyniki glosowania, którego obliczenia dokonała komisja mandatowo- skrutacyjna, ogłasza przewodniczący komisji lub jego zastępca.

§ 8

1. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący
i sekretarz Walnego Zebrania.

2. Protokół winien zawierać: datę, miejsce, i porządek obrad, listę obecności członków, pełny tekst podjętych uchwał i wniosków, zgłoszonych do nich uwag i zastrzeżeń, tryb przeprowadzonych głosowań oraz ich wyniki. Do protokołu załącza się sprawozdanie z działalności organów będące przedmiotem oceny Walnego Zebrania, oraz protokoły komisji wraz z załącznikami.

3. Protokół Walnego Zebrania wraz z załącznikami włącza się do akt Stowarzyszenia
i przechowuje zgodnie z obowiązującymi przepisami.