REGULAMIN

Komisji mandatowo-skrutacyjnej Walnego Zebrania Członków

 

1.      Komisję mandatowo-skrutacyjną wybiera Walne Zebranie na podstawie  § 4 ust.1 pkt 1) Regulaminu Walnego Zebrania Członków.

2.      Komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3.      Do zadań komisji należy:

1)      ustalenie, na podstawie listy obecności, liczby członków uprawnionych do udziału i uczestniczących w Walnym Zebraniu Członków oraz przedłożenie w tej sprawie Walnemu Zebraniu Członków odpowiedniego sprawozdania i wniosków;

2)      obliczanie – na żądanie prezydium Walnego Zebrania Członków – wyników głosowania nad projektami uchwał i wniosków, podejmowanych w trybie jawnym;

3)      sporządzenie kart do głosowania tajnego odpowiednio do potrzeby, każda karta powinna być uwierzytelniona pieczęcią Stowarzyszenia. Sposób głosowania określa Walne Zebranie Członków;

4)      rozdawanie kart do głosowania tajnego pomiędzy członków oraz czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania;

5)      zbieranie głosów oraz obliczanie wyników wyborów;

6)      sporządzanie protokołu, stwierdzającego wyniki wyborów,

5.      Protokół komisji stwierdzający wyniki wyborów powinien zawierać:

1)      liczbę członków uprawionych do głosowania wg listy obecności,

2)      liczbę członków głosujących,

3)      liczby oddanych głosów ważnych i głosów nieważnych,

4)      liczby głosów ważnych oddanych za Kandydatami,

5)      stwierdzenie wyników wyborów.

6.      Regulamin niniejszy stanowi integralną cześć regulaminu Walnego Zebrania.