REGULAMIN

Komisji uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków.

 

1.      Komisję uchwał i wniosków wybiera Walne Zebranie Członków na podstawie  § 4 ust.1 pkt. 2) Regulaminu Walnego Zebrania Członków.

2.      Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

3.      Zadaniem komisji jest:

1)      opracowanie i przedłożenie Walnemu Zebraniu Członków projektu uchwały z wyłączeniem spraw objętych zakresem działania komisji mandatowo-skrutacyjnej;

2)      rozpatrzenie pod względem formalnym i rzeczowym złożonych przez członków wniosków oraz przedstawienie ich Walnemu Zebraniu Członków;

4.      Propozycje w spawie uchwał i wniosków przedstawia Walnemu Zebraniu Członków przewodniczący komisji lub jego zastępca.

5.      Z obrad komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz. Protokół ten komisja przekazuje Prezydium Walnego Zebrania Członków. Każdy członek komisji ma prawo zgłosić do protokołu swoje uwagi i zastrzeżenia.

6.      Regulamin niniejszy stanowi integralną cześć regulaminu Walnego Zebrania Członków.