Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego

„Leśna Ostoja”  

 

1.   Na terenie Ośrodka „Leśna Ostoja” zezwala się na uprawianie biernego i czynnego wypoczynku, rekreacji i sportów wodnych oraz propagowanie zachowań ekologicznych.

2.   Właścicieli domków – Członków Stowarzyszenia – zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu korzystania z Ośrodka. Członkowie Stowarzyszenia biorą również odpowiedzialność za przestrzeganie Regulaminu przez rodzinę, osoby towarzyszące, zaproszonych gości oraz osoby, którym użyczą swój domek na terenie Ośrodka.

3.   Urządzenia techniczne wspólnego użytku i obiekty o charakterze ogólnym (w tym łazienki, toalety, świetlica, zlewozmywaki itp.) muszą być utrzymywane z należytą dbałością, w czystości, a korzystanie z nich musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem.

4.   Zobowiązuje się do przestrzegania przepisów BHP, przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz do zaleceń Zarządu lub pracownika Ośrodka, a rażące ich naruszenie może skutkować wykluczeniem ze Stowarzyszenia.

5.    Korzystanie z urządzeń elektrycznych i butli gazowych w domkach musi odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem ostrożności oraz bez naruszania przepisów o ochronie przeciwpożarowej.

6.    Butle gazowe, zgodnie z zaleceniami Straży Pożarnej, winny się znajdować na zewnątrz domku, a miejsce ich lokalizacji powinno być odpowiednio oznakowane.

7.    Wszelkie usterki w obiektach wspólnego użytku należy zgłaszać pracownikowi Ośrodka, członkom Zarządu, lub osobie wyznaczonej przez Zarząd do sprawowania nadzoru nad stanem technicznym tych obiektów.

8.     Parking na terenie ośrodka jest bezpłatny. Przeznaczony jest wyłącznie dla Członków Stowarzyszenia, ich rodzin oraz zaproszonych gości. Wjazd i parkowanie pojazdów może odbywać się wyłącznie na miejscach parkingowych wyznaczonych do tego celu.

9.   Przy wjazdach i wyjazdach z miejsc parkingowych należy zachować szczególną ostrożność.

10.  Wjazd na teren zielony obiektu możliwy jest tylko w uzasadnionych przypadkach, ale bez dłuższego postoju. Zabrania się parkowania przy domkach.

11.  Należy przestrzegać ciszy nocnej obowiązującej od poniedziałku do czwartku w godzinach   od 22 do 8 oraz w piątek, sobotę i niedzielę w godzinach od 24 do 9. Nie dotyczy to imprez zorganizowanych dla Ośrodka przez Stowarzyszenie.

12.  Zabrania się zakłócania spokoju podczas ciszy nocnej, a wykonywanie i odtwarzanie głośnej muzyki może odbywać się tylko za zgodą sąsiadów..

13.  Na terenie Ośrodka niedopuszczalne są zachowania agresywne oraz powszechnie uznawane za nieprzyzwoite lub wulgarne.

14.  Członków Stowarzyszenia zobowiązuje się do zachowania kulturalnego i do stosowania zasad współżycia społecznego.

15.  Osoby dewastujące sprzęt, wyposażenie, budynki wspólne i prywatne oraz otoczenie, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

16.  Rodzice i opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za skutki nieodpowiedniego zachowania dzieci znajdujących się pod ich opieką.

17.  Korzystanie przez dzieci z wydzielonego placu zabaw możliwe jest pod nadzorem osób dorosłych. 

18.  Na terenie placu zabaw obowiązuje „Regulamin placu zabaw”.

19.  Plaża na terenie Ośrodka jest niestrzeżona. Należy bezpiecznie korzystać z kąpieli w jeziorze. Kąpiele dzieci mogą odbywać się wyłącznie pod opieką dorosłych. Bezwzględnie należy stosować się do „Regulaminu korzystania z pomostu”.

20.  Zabrania się kąpieli w jeziorze pod wpływem alkoholu, popychania i wrzucania do wody innych osób. Obowiązuje zakaz kąpieli psów w obrębie plaży.

21.  Gra w piłkę itp. może odbywać się jedynie w wyznaczonych do tego miejscach – niedozwolone jest granie przy domkach.

22.  Niedozwolona jest jazda na rowerze między domkami.

23.  Należy stosować się do zasad gospodarki odpadami, zgodnie z umowami zawartymi przez Stowarzyszenie. 

24.  Zabrania się składowania śmieci poza miejscem do tego przeznaczonym,, zwłaszcza
w okolicy ogniska.

25.  Zobowiązuje się do utrzymywania porządku wokół domku oraz na przyległym do niego terenie, 
a także w obiektach wspólnych, na plaży i pomoście.

26.  Zabrania się zaśmiecania jeziora, używania w nim środków piorących, mycia grilla w jeziorze oraz w punktach do mycia naczyń. Mycie grilla dozwolone jest tylko w wyznaczonym do tego miejscu tj. przy sanitariatach.

27.  Czyszczenie ryb powinno odbywać się w wyznaczonym do tego miejscu. Zabrania się wrzucania pozostałości po czyszczeniu ryb do jeziora. Stanowisko do czyszczenia ryb powinno być pozostawione w należytym porządku.

28.  Zabronione jest wylewanie nieczystości pod drzewa, do zlewozmywaków i do jeziora. 

29.  Do mycia naczyń przeznaczone są dwa punkty.  Zabrania się zmywania naczyń w umywalkach łazienkowych.

30.  Palenie grilla przy domku możliwe jest przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Zabrania się pozostawiania żaru na grillu bez nadzoru.

31.  Palenie ogniska może odbywać się tylko w wyznaczonym do tego miejscu oraz z zachowaniem zasad przeciwpożarowych. Dzieci przebywają na ognisku tylko pod nadzorem dorosłych.

32.  Zabronione jest wrzucanie do pojemników na śmieci gorącego popiołu po grillowaniu oraz wynoszenie go do lasu.

33.  Sprzęt przeciwpożarowy znajduje się w wyznaczonym i oznakowanym miejscu. 

34.  Każdy domek ma być wyposażony w gaśnicę proszkową co najmniej 6 kg, która powinna być umieszczona w miejscu ogólnodostępnym.

35.  Zezwala się na wprowadzanie i pobyt na terenie Ośrodka zwierząt domowych, jeśli znajdują się one pod stałą opieką właściciela i są na smyczy.

36.  Właściciel zobowiązuje się do posiadania aktualnej książeczki szczepień zwierzęcia, do sprzątania nieczystości oraz wyprowadzania czworonoga poza teren Ośrodka.

37.  Karmienie kotów powinno odbywać się wyznaczonym do tego miejscu lub na terenie własnego domku.

38.   Wszelkie modernizacje, remonty i budowa domku powinny odbywać się zgodnie z Decyzją o warunkach zabudowy wydaną dla Stowarzyszenia oraz po dokonaniu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Prace można rozpocząć nie wcześniej niż po otrzymaniu stosownej zgody i przedłożeniu jej Zarządowi.

39.  Stawianie wiat (tarasów, werand) możliwe jest tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządu oraz po dokonaniu zgłoszenia do Starostwa Powiatowego w Gryfinie. 

40.  Wszelkie prace związane z zagospodarowywaniem przyległego do domku terenu powinny odbywać się w sposób estetyczny i nie mogą być uciążliwe dla sąsiadów (np. nie można zasłaniać im widoku). Wszelkie zmiany w tym zakresie należy skonsultować z sąsiadami i zgłosić Zarządowi.

41.  Modernizacje, remonty i budowy domków mogą odbywać się poza sezonem wypoczynkowym (czyli od 1 października do 30 kwietnia ) w godzinach od 8 -20. Drobne naprawy mogą odbywać się w sezonie poza weekendem. Za weekend przyjmuje się piątek od godz.15.00 do niedzieli godz 22.00. W drodze wyjątku wyraża się zgodę na modernizacje, remonty i budowy domków w okresie od 1 września 2016 do 30 kwietnia 2017 r.

42.  Zobowiązuje się wszystkie osoby przebywające na terenie Ośrodka do stosowania i respektowania Regulaminu, który wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Walne Zebranie Członków.

 

    Życzymy przyjemnego pobytu.